မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုရမည့် အိမ်၊ တိုက်ခန်း အငှားစာချုပ်များ

ယခုအခါ အိမ်၊ တိုက်ခန်းများ ငှားရမ်းရာတွင် နှစ်ချုပ်စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်းကို အများဆုံး ပြု လုပ်လေ့ရှိကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်းများ ငှားရမ်းရာတွင် ကာလနှစ်ရှည် ငှားရမ်းခြင်းများရှိ ကြပေသည်။

အိမ်ရှင်အိမ်ငှား၊ နှစ်ချုပ်ဖြင့် ငှား ရမ်းခြင်း ကတိစာချုပ်

အိမ်၊ တိုက်ခန်းများ နှစ် ချုပ်စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်းပြုရာတွင် အိမ်ရှင်အိမ်ငှား နှစ်ချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်း ကတိစာချုပ်များကို ချုပ်ဆိုလေ့ ရှိပေသည်။

အိမ်ရှင်၊ အိမ်ငှား၊ နှစ်ချုပ် ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်း ကတိစာချုပ်တွင် ဥပဒေအရ နှစ်မျိုးပိုင်းခြားထား သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
၁။ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေအရ၊ မှတ်ပုံမတင်မ နေရသော ငှားရမ်းခြင်း ကတိစာ ချုပ်များနှင့်
၂။ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံ တင် အက်ဥပဒေအရ မှတ်ပုံမ တင်မနေရမဟုတ်သော (မှတ်ပုံတင်လိုလျှင် တင်နိုင်ခွင့်ရှိသော) ငှားရမ်းခြင်း ကတိစာချုပ်များဟူ ၍ဖြစ်သည်။

 

မှတ်ပုံမတင်မနေရသော ငှားရမ်း ခြင်း ကတိစာချုပ်များ

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ အပိုဒ် (၁)ပိုဒ် ခွဲ(ဃ) တွင် တစ်နှစ်မှတစ် နှစ်သို့ ဆက်၍ဖြစ်စေ၊ (From year to year) တစ်နှစ်ထက်ပိုသည့် ကာလအပိုင်းအခြားအတွက်ဖြစ် စေ (From any term exceading one year) အငှားချထားသော စာ ချုပ်များမှာ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံ မတင်မနေရ စာချုပ်များအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

 

မှတ်ပုံမတင်မနေရ မဟုတ်သော ငှားရမ်းခြင်း ကတိစာချုပ်များ

စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ပိုဒ်ခွဲ (ဂ)၌ May be registered under this Act,leases of immoveable property for any term not exceeding one year. တစ်နှစ်ထက်မပိုသည့် ကာလအပိုင်းအခြားအတွက် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းကို ငှားရမ်းသည့် အငှားစာချုပ်သည် မှတ်ပုံတင်လိုလျှင် တင် နိုင်ခွင့်ရှိသော စာချုပ်အမျိုးအစား၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မှတ်ပုံမ တင်မနေရမဟုတ်သော စာချုပ် အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

ထို့ကြောင့် တစ်နှစ်ကာလအထိ ချုပ်ဆိုထားသော နှစ်ချုပ်ငှားရမ်းခြင်း ကတိစာချုပ်များ သည် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင် ရုံးတွင် မှတ်ပုံ မတင်သော်လည်း စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ပိုင်ခွဲ (ဂ)အရ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေနှင့် ညီညွတ်သော ကတိစာချုပ် များဖြစ်ကြောင်း တွေ့ ရှိရပေသည်။

ဤသည်တို့နှင့် ပတ်သက် ၍ တရားရုံးချုပ်မှ ဆုံးဖြတ်ထား သော စီရင်ထုံးတစ်ခုကို ဗဟုသုတ အဖြစ် တင်ပြလိုပါသည်။

“ဒေါ်မာရီယမ်ဘီ (ခ) ဒေါ် မဂျမ်းပါ ၅ ဦးနှင့် ဒေါ်မဥ ၁၉၈၆ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာ ၁၆၃” အမှုမှာ ဒေါ်မာ ရီယမ်ဘီ (ခ) ဒေါ်မဂျမ်း၊ ဦးစိုးမြင့်၊ ဦးခင်အောင်၊ ဦးဝင်းအောင်တို့ သည် လှိုင်းဘွဲ့မြို့၊ ကုန်သည်လမ်း ရှိ အိမ်ခန်းတစ်ခန်းကို ဒေါ်မဥ အား ငှားရမ်းကြောင်း ၁၉-၇-၈၂ နေ့တွင်၊ ကတိစာချုပ်တစ်ရပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ယင်း စာချုပ်တွင် ဒေါ် မာရီယမ်ဘီတို့က အိမ်ခန်း ကို ဒေါ်မဥအား (၁ဝ)နှစ်ငှားရန်၊ ဒေါ်မဥ က ဒေါ်မာရီယမ်ဘီတို့အား ငွေ ၁၃ဝဝဝ ပေးရန် စသဖြင့် ဖော်ပြ ထားသည်။ နောက်ပိုင်း၌ ယင်းအိမ်မှာ ၈-၅-၈၃ နေ့တွင် မီးသင့် လောင်သွားသည်။ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် ပြည်သူကောင်စီက မြေကို ဦးဒေါ်လီ အမည်ဖြင့် ပြန် လည် ချထားခဲ့သည်။ မြေပေါ်တွင် ဦးဒေါ်လီ အမည်ဖြင့် အိမ်ဆောက်ခဲ့ သည်။ ဒေါ်မဥက ဒေါ်မာရီယမ် ဘီ (ခ) ဒေါ်မဂျမ်း၊ ဦးစိုးမြင့်၊ ဦးခင် အောင်၊ ဦးဝင်းအောင်၊ ဦးဒေါ်လီ ၅ ဦးအပေါ် ယင်းအိမ်၏ တောင်ဘက်အခန်းကို ကတိအတိုင်း လက်ရောက်ပေး အပ် ရန် တောင်းဆိုရာ ငြင်းဆိုသောကြောင့် အိမ်၏ တောင်ဘက်အခန်းကို ပေးအပ်စေရန် သို့တည်းမဟုတ် ဒေါ်မဥပေး ထားသောငွေ ၁၃ဝဝဝ ကို ပြန် အမ်းစေရန် ကရင်ပြည်နယ်တရား ရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ကရင် ပြည်နယ် တရားရုံးက ဒေါ်မဥစွဲ ဆိုသည့် အတိုင်း အနိုင်ဒီကရီချပေး ခဲ့သဖြင့် ဒေါ်မာရီယမ်ဘီတို့က တရားရုံးချုပ်သို့ အယူခံဝင်လာ သော အမှုဖြစ်သည်။

တရားရုံးချုပ်က သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်သည်မှာ အိမ်ငှားကတိ စာချုပ်တွင် အပိုဒ် (၅)၌ ၄င်းအိမ် မြေပြန်၊ ငွေပြန်သည် ၁ဝ နှစ် အ တွင်း သာဖြစ်သည်။ (၁ဝ) နှစ် ကျော်က ဒေါ်မာရီယမ်ဘီက ယူထားသော ငွေ (တစ်သောင်းသုံး ထောင်ကျပ်) တိတိကို အခန်းငှား နေ ထိုင်သူ ဒေါ်မဥသို့ ပေးပြီးမှ အိမ်ငှား ဒေါ်မဥက ဖယ်ရှားပေးရ ပါမည်။ ၁ဝ နှစ်အတွင်း မပြည့်မီ ဒေါ်မာရီယမ်ဘီမှ မိမိငှားထား သော အိမ်ခန်းပြန်လည်ရယူလိုပါ သည်ဟု လုံးဝပြောဆိုခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားပေးရန် မပြောဆိုရ၊ မပြု လုပ်ရပါဟု လည်းကောင်း-

အပိုင် (၆) ၌ ၄င်းအိမ် သည် ရန်သူမျိုး ငါးပါးကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သော် ရက်ပေါင်း (၃ဝ)အတွင်း အိမ်ပိုင်ရှင်မှသော် လည်းကောင်း၊ အိမ်ခန်းငှားနေထိုင် သူကသော်လည်းကောင်း၊ ပြန် လည်ဆောက်လုပ်ကြရပါမည်။ ၄င်းအိမ် ပြန်လည်ဆောက်လုပ် သည့်အတွက် ကုန်ကျငွေများကို အချိုးကျတစ်ဝက်စီခံယူကြပါမည် ဟုလည်းကောင်း ဖော်ပြထား သည်။

အထက်ဖော်ပြပါ ပဋိ ညာဉ်ကို ခြုံ၍လေ့လာမည်ဆိုပါက ဒေါ်မာရီယမ်ဘီတို့က ဒေါ်မ ဥအား အိမ်ခန်းကို (၁ဝ)နှစ်ကာလ အတွက်ငှားရမ်းရာ၌ အိမ်ခန်းပျက် စီးသွားစေကာမူ အဆောက်အအုံ သစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပြီး ဒေါ်မဥအား (၁ဝ) နှစ်ပြည့်သည် အထိ ဆက်လက် ငှားရမ်းရန် သဘောတူညီသည့်သဘော သက် ရောက်သည်။

ဒေါ်မဥက အချင်းဖြစ် အိမ်ခန်းကို လက်ရောက်ပေးအပ် စေရန် အရေးဆိုခြင်းမှာ အိမ်ငှား စာချုပ်တွင် သဘောတူညီခဲ့သည့် အတိုင်း ဥပစာကို ဆက်လက်ငှားရမ်းရန် တောင်းဆိုသည့် သဘော ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သက်သေခံအငှားစာချုပ်ကို ပစ္စည်း လွှဲပြောင်း ခြင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ (၁ဝရ) နှင့် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် အက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ (၁)(ဃ) အရ လိုအပ်သည့်အတိုင်း မှတ်ပုံတင် ထားခြင်းမရှိသဖြင့် (၁ဝ)နှစ်တာ ကာလအတွက် ငှားရမ်းခြင်းမှာ အထမမြောက်ချေ။ သို့ဖြစ်ရာ ဒေါ်မဥသည် အိမ်ငှားစာချုပ်ကို အခြေခံကာ အိမ်ခန်းအသစ်ကို လက်ရောက်ပေးအပ်ရန် တောင်း ဆိုခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ချေ။

သို့သော် ဒေါ်မဥသည် အိမ်ရှင်များအား ပေးထားသော စပေါ်ငွေကို ပြန်ရခွင့်ရှိသည်။ ဒေါ်မဥက ငွေကျပ် (လေးထောင် ကျပ်) ပြန်ရ ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံထားသည်ဖြစ်၍ ငွေကျပ် ကိုးထောင်သာ ရရန်ရှိတော့သည်။ အိမ်ငှားကတိစာချုပ်-ချုပ်ဆိုသူ များတွင် ဦးဒေါ်လီ မပါဝင်သဖြင့် ဒေါ်မာရီယမ်ဘီ၊ ဦးစိုးမြင့်၊ ဦးခင် အောင်နှင့် ဦးဝင်းအောင်တို့က ဒေါ်မဥအား ငွေကျပ်ကိုးထောင် ပေးစေရန် အမိန့်ချ မှတ်ခဲ့ပေသည်။

ထို့ကြောင့် တစ်နှစ်ကာလ အထိ ချုပ်ဆိုသော အဆောက်အ အုံ၊ တိုက်ခန်းနှစ်ချုပ် ငှားရမ်းခြင်း ကတိစာချုပ်များသည် စာချုပ်စာ တမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံမ တင်သော်လည်း ဥပဒေအရ တရားဝင်သော ကတိစာချုပ်များ ဖြစ်ပြီး ငှားရမ်းသည့်ကာလ တစ် နှစ်ထက် ပိုသည့် ကာလအပိုင်းအ ခြားအတွက် ငှားရမ်းသော အ ဆောက်အအုံ တိုက်ခန်း ငှားရမ်း ကတိစာချုပ်များသည် မှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်မှ သာ တရားဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဗဟုသုတအဖြစ် ရေးသားလိုက်ပါသည်။

ထီယု (ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ)
Credit to: ‌‌ဈေးကွက်ဂျာနယ်